درباره تعمیرسرا

درباره تعمیرسرا

درباره ما

تــعــمیـرسـرا یـکـی از شـرکت‌هایی مـی‌بـاشـد که گسترش آن بــنــا به درخــواســت مردم بــر اثـر رضـایتمندی از خدمـات آن بـوده است. داستـان مـا از آنجـا شروع شـد که مدیرعامل این شرکت بـرای آمـوزش تعمیر یخچال‌ های معتبر برند اروپایی و آمریکـایی به خـارج از کشور سفـر کردن و پس از بازگشت به کشور و شروع کار بـه صورت فـردی، به دلـیل کمبود وقـت و درخـواست بـالـای تعمـیرات از سـوی مشـتریان، آمـوزش این خدمـات را به علـاقه‌مندان ایـن صنعت آغـاز کرد و به مـرور مـجـمـوعه‌ای بـزرگ از بـهتـرین تـکنـسیـن‌هـا را تـشـکیـل دادنـد.